აგრარული პროფილის საკვალიფიკაციო გადამზადების ცენტრი ანასეულში           ევროკავშირის მინიმალური საკანონმდებლო მოთხოვნები-იმპორტის შემთხვევაში           მანდარინის მავნებელ-დაავადებების ინტეგრირებული მართვა – IMP           ჩვენი პროექტები – “ქართული აგრო-პორტალი”.             სუბტროპიკულ კულტურათა შეთანაწყობა.           მანდარინი – ნიადაგის მართვა          ტექნოლოგია: ატმის შენახვა-გადამუშავება           პროექტები – “კულტურათა წამლობების ტაბულები”          აგროფორუმი            ტექნოლოგია: თხილის შენახვა-გადამუშავება           ვაშლის გასხვლა – სასწავლო ვიდეო           მეაბრეშუმეობის ისტორია.             ჩვენი პროექტები – მრავალწლიანთა აგროკალენდარი.            წამლობები თხილის მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ.            აჭარის ა-რ, ა(ა)იპ აგროსერვისცენტრი.

ატმის სასარგებლო თვისებები